+420 481 622 211 obchodni@polyform.cz
e-shop
ČESKÁDESKA.cz

Obchodní podmínky

Platební podmínky

odběry do 10 000 Kč bez DPH - platby v hotovosti

(odběr výrobní závod Polyform)

 

Dodací podmínky

standardní balení po paketech v ceně (přepavy LKW)

balení jednotlivě na požádání (přepavy LKW)

hotové výrobky ze skladu k odběru do 3 dnů, polotovary na objednávku do 2 týdnů

konfekční výroba na míru (zakázková výroba) 7 týdnů od data uzávěrky objednávek (každé pondělí) + následný týden expedice

 

Uzávěrka objednávek každé pondělí do 16 hodin.

(objednávku je nutné zasílat včas - návaznost na výrobní plány)

při odvozu výrobků je stanovena podmínka pro nakládání na vozidlo z boku

(za škody vzniklé jiným způsobem nakládky zodpovídá odběratel)

 

Atypické výrobky

výrobky jsou k odběru na základě smluvní dohody (7 týdnů)


Ceny jsou kalkulovány individuálně.

 

Obchodní podmínky – zkrácená verze

(plná verze ke stažení níže)

 

Proces uzavírání smlouvy

Uzavřít smlouvu je možno osobně v sídle dodavatele, telefonicky, e-mailem nebo na webových stránkách obchodu. Odběratel uplatní objednávku vyplněním objednávkového tiskopisu, který obsahuje specifikaci druhu, rozměru, provedení, množství, způsob dodání a cenu.

 

Objednávka musí být jasná, případně doplněná nákresem, popisem apod. Za obsah a správnost objednávky je odpovědný odběratel a proto dodavatel považuje tyto údaje za správné.

Dodavatel po obdržení objednávky předá nebo zašle dohodnutým způsobem v návrhu smlouvy informace o ceně zboží, o formě dopravy včetně vyčíslení její ceny, ceny obalových prostředků a předpokládaný termín dodání. Současně přiloží znění OP a reklamační řád dodavatele.

 

Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný po dobu 5 pracovních dnů. Odběratel po obdržení návrhu smlouvy ji bude akceptovat jejím potvrzením nebo ji odmítne. Smlouva je uzavřená nebo návrh odmítnut okamžikem doručení nebo případného předání závazného vyjádření dodavateli.

 

Cena zboží nebo služby, náklady na dodání

Cena je uváděna bez DPH i včetně DPH a všech dalších poplatků. Náklady na obalový materiál a dodání zboží mohou být individuální podle charakteru výrobku a uplatněného způsobu dodání. V případě odběru v sídle dodavatele se náklady na dodání neuplatňují.

 

Platební a dodací podmínky

Dodavatel nepožaduje zaplacení žádné zálohy. Úhradu kupní ceny vyžaduje před převzetím zboží odběratelem. Cenu zboží i nákladů spojených s dodáním zboží ve smluvené výši uhradí odběratel v hotovosti v sídle dodavatele nebo bezhotovostně převodem na jeho účet. S údaji k provedení této formy platby bude odběratel seznámen v návrhu smlouvy. Náklady související s převodem platby nese odběratel. Platba je považována za uskutečněnou po připsání odpovídající částky na účet dodavatele. Cena zboží je cenou smluvní a platí ve výši uvedené v internetovém obchodě k okamžiku uplatnění objednávky odběratelem a zůstává vždy v platnosti do dodání zboží. Dodavatel vystaví odběrateli fakturu na zboží dle uzavřené kupní smlouvy a doručí ji způsobem dohodnutým při uzavírání kupní smlouvy. Dodavatel je plátcem DPH.

 

Zboží označené v internetovém obchodě jako „skladem“ je dodáváno do 7 pracovních dnů po potvrzení návrhu smlouvy došlého dodavateli. Zboží označené údajem „do 7 týdnů“ je dodáváno ode dne uhrazení jeho ceny.

 

Předpokládaný termín dodání bude uveden v návrhu kupní smlouvy. Místem dodání je buď sídlo dodavatele nebo v souladu s ustanovením kupní smlouvy zvolené místo v ČR. V případě převzetí zboží v místě dodavatele zajistí tento jeho naložení na dopravní prostředek. Při plnění v místě odlišném zajistí vyložení z dopravního prostředku odběratel.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky dle kupní smlouvy. Odstoupit může také i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení musí být prokazatelně písemné. Tiskopis „Odstoupení od smlouvy“ je přílohou těchto OP. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, uhradí náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů po odstoupení od smlouvy a to způsobem, jakým od kupujícího platbu přijal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží, které bylo na jeho požadavek specificky upraveno nebo jím zpracováno. Zboží musí kupující vrátit úplné, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě v jaké jej převzal, tzn. že odpovídá za snížení hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Charakterisitka zboží, jeho užívání a údržba budou dány kupujícímu písemně spolu s dodacím listem. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající vůči němu oprávněn uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží a v odpovídající výši snížit vrácenou částku. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel.

 

Vada zboží, záruční doba, reklamace

Pokud jakost zboží neodpovídá deklarovaným podmínkám dodavatele nebo očekávaným vlastnostem podle objednávky, je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, případně dodání nové věci bez vad nebo odstoupit od smlouvy s vrácením kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen požadavku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé nebo zjištěné po převzetí zboží v záruční době 24 měsíců. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je součástí kupní smlouvy.

Soubory ke stažení